Všeobecné obchodní podmínky a ubytovací řád

Provozovatel objektu Beachpark Mlékojedy a poskytovatel služeb:

Divadelní bar sro, IČ 25661451, DIČ  CZ  25661451 se sídlem U Parkánu 1/8, Praha 8, 182 00

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, cložka 59043

zastoupená panem Karlem Bezuškem, jednatelem

jako poskytovatel služeb a ubytovatel (dále jen jako „poskytovatel“)

I.

Obecná právní ujednání

 1. V těchto všeobecných obchodních a ubytovacích podmínkách (dále též jako „VOP“) jsou stanoveny některé další podmínky a ustanovení, za kterých provozovatel poskytuje konferenční, ubytovací, stravovací a doplňkové služby druhé smluvní straně jako objednateli a jeho hostům (souhrnně také jako „klienti“), a to ve smyslu v tomto směru uzavřených smluv o poskytování konferenčních, stravovacích a ubytovacích služeb v objektu Beachpark Mlékojedy (dále také jako „smlouva/y“) s objednateli těchto služeb, tj. s fyzickou nebo právnickou osobou, která služby poskytovatele v objektu objednává.
 2. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást všech předsmluvních ujednání a uzavřených smluv týkajících se poskytování konferenčních, stravovacích, ubytovacích a doplňkových služeb, včetně standardizovaných smluv poskytovatele. Není-li některé ustanovení výslovně upraveno, postupuje se dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. V případě rozporu ustanovení smluv a ustanovení těchto VOP mají ustanovení individuálně uzavřené smlouvou přednost před ustanovením VOP. Poskytovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých nabídkách a/nebo reklamních materiálech i jiné podmínky, které mají přednost před těmito VOP.
 3. Tyto VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání poskytovatele okamžikem zahájení těchto jednání mezi poskytovatelem a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.
 4. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek a potvrzení konečné objednávky poskytovatelem.
 5. Poskytovatel nezávazně nabízí ubytování a další služby s tím související klientům prostřednictvím svých internetových stránek, prostřednictvím schválených zprostředkovatelů a pomocí reklamních materiálů ubytovatele (dále jen „nabídka“). Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká klientovi nárok na uzavření smlouvy o ubytování. Nabídka je platná po dobu a za podmínek v ní uvedené, přičemž poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o ubytování.
 6. Tyto VOP může provozovatel v plném a neomezeném rozsahu doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách provozovatele a zaslána klientovi, se kterým probíhá proces rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění klientovi. V případě nesouhlasu klienta se zveřejněnou změnou VOP, je klient povinen tento nesouhlas provozovateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP.
 7. Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je objednatel tímto dokumentem vázán. K uzavření smluvního vztahu mezi poskytovatelem a objednatelem dochází až při závazném potvrzení objednávky služeb poskytovatelem, tedy až při potvrzení konkrétního termínu i rozsahu objednaných služeb.
 8. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit objednateli služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a objednatel je povinen zaplatit poskytovateli smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby objednatele, tedy klienty a hosty účastnící se konané akce ve smyslu uzavřené smlouvy.
 9. Cenou služeb se rozumí cena uvedená ve smlouvě s tím, že celková cena objednaných služeb se řídí ceníkem provozovatele platným ke dni vzniku smluvního vztahu. Obsah a jednotkové ceny nabízených služeb a zboží vzal objednatel před uzavřením vzájemného smluvního vztahu v celém rozsahu a bez výhrad na vědomí. Cena objednaného zboží, občerstvení a sortimentu z nabídky poskytovatele se řídí ceníky provozovatele platnými ke dnipředcházejícímu den konání akce. Platný ceník provozovatele je rovněž zveřejněn rovněž na internetových stránkách provozovatele, nacházejících se na webové adrese beachparkmlekojedy.cz Případné slevy, vyhlášené poskytovatelem po datu uzavření smlouvy, nezakládají právo objednatele na zlevněnou cenu.
 10. V případě, že cena kterékoliv dílčí dodávky zboží a služby bude hrazena individuálně přímo ze strany klientů (např. ubytovací a doplňkové služby apod.), přebírá objednatel veškerou odpovědnost za řádnou a včasnou úhradu ceny takto poskytnutých dodávek zboží a služeb. Objednatel tedy ručí poskytovateli za úhradu veškerých závazků klientů v rámci jím konané akce.
 11. Požaduje-li poskytovatel zálohu na objednané služby, je objednatel povinen tuto zálohu poskytovateli řádně a včas uhradit; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně a včas uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci s okamžitou platností a požadovat po objednateli odpovídající storno poplatky dle smlouvy a těchto podmínek.
 12. Objednatel se zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu, vč. zálohové faktury) ve lhůtě splatnosti v něm uvedeném nebo v termínech splatnosti dle uzavřené smlouvy; není-li sjednáno jinak, činí lhůta splatnosti 7 (sedm) dnů před příjezdem do areálu.
 13. Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem reklamovány v písemné formě, a to do 3 (tří) dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze strany poskytovatele uznána reklamace daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého poskytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou, je splatný v původním termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu (faktuře).
 14. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky. Storno objednávky je objednatel povinen uplatnit výhradně v písemné formě přímo u poskytovatele.
 15. Stornuje-li objednatel objednanou a potvrzenou akci / služby nebo zboží, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z celkové ceny stornované akce, resp. z ceny za stornované služby / zboží vč. DPH (dále jen „storno částka“), a to:
  1. oznámená storna více jak 1 měsíc před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb – 0 % z celkové smluvené ceny akce / storno částky;
  2. oznámená storna 4 dny před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb – 15 % z celkové smluvené ceny akce / storno částky;
  3. oznámená storna 3 dny před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb – 35 % z celkové smluvené ceny akce / storno částky;
  4. oznámená storna 2 den před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb – 50 % z celkové smluvené ceny akce / storno částky;
  5. oznámená storna 1den před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb – 75 % z celkové smluvené ceny akce / storno částky;
  6. oznámená storna v den poskytnutí služeb – 100 % z celkové smluvené ceny akce / storno částky;

Storno podmínky pro ubytování

Zákazník může zrušit rezervaci písemně nebo e-mailem.

Storno poplatky: ceny za stornované ubytování vč. DPH (dále jen „storno částka“), a to:

  1. Storno 30 a více dnů před zahájením pobytu … bezplatné, plná refundace zaplacené zálohy
  2. Storno 1 den před zahájením pobytu… 50% částky zaplacené zálohy
  3. Storno v den zahájení pobytu … 100% částky zaplacené zálohy
 1. Při určení počtu dní zbývajících do dne nástupu na ubytování a/nebo objednané služby pro účely výpočtu výše uvedeného stornopoplatku se do tohoto počtu dní započítává i den, kdy došlo k doručení písemné výpovědi nebo odstoupení druhé smluvní straně, nezapočítává se však do něj den nástupu na ubytování a/nebo objednanou službu.
 2. Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou) se 30denní splatností. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.
 3. V případě, že měl klient sjednáno pojištění storno poplatku a plnění ze strany pojistitele nepostačuje k úhradě stornopoplatku nebo jiných plnění podle smlouvy, je klient povinen bez zbytečného odkladu po účinném zániku smlouvy poukázat dlužnou částku na bankovní účet ubytovatele.
 4. Poskytovatel si plně vyhrazuje právo změny cenových ujednání objednávky v případě jakýchkoli pozdějších změn rozsahu podané objednávky ze strany objednatele. V této souvislosti bere objednatel na vědomí zejména skutečnosti, že v důsledku případného pozdějšího storna (zrušení) části objednaných služeb / zboží může dojít rovněž ke ztrátě dříve dohodnutých slev a nabídnutých nadstandardních služeb (tj. zbývající rozsah zboží a služeb bude v těchto případech poskytovatelem účtován za použití jejich standardních cen dle platných ceníků poskytovatele).
 5. Dojde-li k okolnostem na straně objednatele, na jejichž základě objednatel zcela nebo zčásti nevyužije služby objednané a zaplacené u poskytovatele, nevzniká objednateli, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto nevyužitých nebo částečně nevyužitých služeb a poskytovateli vzniká nárok na uhrazení 100 % celkové ceny ubytování a/nebo služeb uvedených v objednávce.
 6. Poskytovatel není povinen poskytnout objednateli plnění nad rámec již předem potvrzených a zaplacených služeb.
 7. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou. Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo i přes výstrahu opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy nebo dobré mravy, nebo pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 10 dnů po termínu splatnosti.
 8. Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, konfiskace, stávka, výluka, poškození objektu a jeho zařízení následkem živelních pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů; v případě zásahu vyšší moci není objednatel oprávněn uplatňovat vůči poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky. Za vyšší moc se považuje i vládní opatření na ochranu veřejného zdraví (včetně vyhlášení nouzového stavu). Smluvní strany současně sjednávají tzv. hardship doložku, v rámci které se strany výslovně dohodly, že poskytovatel nenese odpovědnost za prodlení s dodáním zboží/služeb po dobu trvání objektivních skutečností, které nebylo možné v době podpisu této smlouvy předvídat a které daná smluvní strana nezapříčinila a v důsledku kterých se objektivně zvýší obtížnost plnění smluvních závazků, např. omezení výrobních kapacit po pandemii, v návaznosti na pandemii i ve vztahu k subdodavatelům, kdy není poskytovatel schopen ovlivnit včasný termín dodání zboží/služby.
 9. Nebude-li poskytovatel schopen dostát sjednaným závazkům dle smlouvy z důvodů ležících výlučně na straně poskytovatele, uhradí objednateli prokazatelně způsobenou mu škodu, zejména účelně vynaložené výdaje související se zrušenou akcí ve smyslu smlouvy. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že objednatel je povinen neprodleně a řádně uplatnit u poskytovatele nárok na náhradu škody, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů po původně sjednaném dni neuskutečněné akce. Poskytovatel je v tomto případě povinen současně vrátit objednateli případně složenou zálohu, a to v termínu nejpozději do 30 (pěti) pracovních dnů ode dne oznámení o zrušení akce, nejpozději však do 30 (pěti) pracovních dnů po původně sjednaném dni neuskutečněné akce.
 10. Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost objednatele i hostů objednatele se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena hosty a hosté uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu v celém rozsahu uhradit.
 11. Za případné škody způsobené na majetku zodpovídá objednatel spolu s příslušným klientem, resp. ubytovaným hostem, a jsou povinni společně a nerozdílně vzniklou škodu uhradit v celém rozsahu dle aktuálních cen souvisejících s pořízením nového vybavení, jež bylo dotyčnou osobou poškozeno, resp. znehodnoceno. Objednatel spolu s příslušným klientem, resp. ubytovaným hostem, hradí veškerou způsobenou škodu, (pokud neprokáží, že škodu nezavinili )včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za poskytnutí dané služby / užití daného zařízení, po celou dobu, po kterou budou dotčené prostory, prostranství nebo části objektu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má objednatel spolu s příslušným klientem i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby účastnící se akce objednatele, případné návštěvy objednatele a ubytovaných hostů.
 12. Objednatel je povinen zajistit, aby odpovědná osoba ze strany objednatele byla osobně přítomna po celou dobu konání dohodnuté akce a mohla potvrdit rozsah poskytnutých služeb a garantovat rovněž i veškeré vystavené účty vztahující se k objednané akci.

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce poskytovatele může
  objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní
  může objednatel provádět objednávání ubytování/služby (dále jen „uživatelský účet“).  Rovněž může objednatel provádět objednávání ubytování/služby též bez registrace přímo z webového rozhraní poskytovatele.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání ubytování/služby je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání ubytování/služby jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Poskytovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně VOP).
 6. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k uživatelskému účtu za účelem provedení nutných oprav či údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení.
 7. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel žádným způsobem nenese odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou.
 8. Objednatel se zavazuje v případě zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit poskytovateli. Po obdržení takové informace zablokuje poskytovatel uživatelský účet.
 9. Objednatel bere na vědomí, že ve vztahu k poskytovateli je zavázán i z úkonů provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.
 10. Objednatel bere na vědomí, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem včetně těchto VOP je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy s objednatelem a omezit kupujícímu přístup k uživatelskému účtu.
 11. Dárkové poukazy:
  1. Dárkové poukazy je možné objednat a uplatnit jen v provozovně Beachpark Mlékojedy.
  2. S dárkovými poukazy je zacházeno ve smyslu cenin evidovaných na majitele či na doručitele. Jejich hodnotu nelze vyplatit zpět. Lze je uplatnit jen řádnou směnou za služby a s podmínkami uvedenými na dárkovém poukazu.
  3. Dárkový poukaz obdržíte na uvedenou emailovou adresu po připsání platby na náš bankovní účet.
  4. Dárkový poukaz může být uplatněn pouze při dodržování těchto VOP a ubytovacího řádu.
  5. Dárkové poukazy mají platnost v sezóně objednání, tj. od od 1.6. do 1.9.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. K základním právům objednatele patří:
  1. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
  2. právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,
  3. právo na reklamaci vad poskytnutých služeb v souladu s těmito VOP,
  4. právo na ochranu osobních údajů klientů,
  5. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu; věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je České obchodní inspekce (www.coi.cz).
  6. Objednatel, který si sjedná smluvní vztah distančním způsobem (např. přes internet) a je spotřebitelem, může k řešení eventuálního sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http.//ec.europa.eu/odr.
 2. K základním povinnostem objednatele patří zejména:
  1. poskytnout poskytovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů,
  2. zajistit u dětí a osob mladších 15 let patřičný zodpovědný doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu konané akce, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
  3. nahlásit poskytovateli účast cizích státních příslušníků,
  4. zaplatit cenu objednaných služeb dle smlouvy; neuhradí-li objednatel dohodnutou cenu služeb ve stanoveném termínu, má poskytovatel právo objednávku / služby stornovat a účtovat odpovídající storno poplatek,
  5. řídit se pokyny poskytovatele nebo jiné určené osoby a dodržovat stanovené povinnosti, dodržovat veškeré právní předpisy a další ujednání (smluvní ujednání, VOP, příslušné provozní řády apod.),
  6. zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní klienty nebo poskytovatele,
  7. uhradit event. škodu, kterou způsobí objednatel, resp. klienti v objektu a jeho areálu.
 3. Objednatel i veškeré další osoby účastnící se akce, tj. klienti, jsou povinni řídit se těmito VOP vyvěšenými protipožárními směrnicemi, provozními řády jednotlivých zařízení, jakož i pokyny recepce a personálu objektu. Objednatel se zavazuje dohlížet nad chováním klientů a hostů, tedy veškerých dalších osob účastnících se akce a nést odpovědnost za případné porušení sjednaných povinností.
 4. Uzavřením smlouvy se objednatel zavazuje veškerá zařízení, jakož i celý objekt a přilehlé pozemky, užívat výhradně a jen v souladu s těmito VOP, provozními řády, směrnicemi a smlouvou.
 5. Objednatel, resp. klienti, jsou povinni užívat příslušné prostory objektu ohleduplně a přiměřeně jejich určení, výhradně způsobem, který je zcela v souladu s veškerými ubytovacími a provozními řády objektu a nevylučuje z užívání jiné oprávněné osoby pobývající v objektu, resp. účastnící se pořádané akce.
 6. Objednatel bere na vědomí, že v celém rozsahu odpovídá za dodržování veškerých právních předpisů souvisejících s konáním akce a/nebo užíváním nemovitých věcí objektu, zejm. pak zajistí veškeré požadavky vyplývající ze stavebních, protipožárních, zdravotnických, hygienických a bezpečnostních předpisů, předpisů o přestupcích, předpisů o ochraně veřejného zdraví, a dále předpisů na ochranu životního prostředí. Objednatel zejména odpovídá za dodržování bezpečného průběhu konané akce, nenarušování veřejného pořádku, za patřičné usměrnění hostů a za striktní dodržování nočního klidu (v době od 22.00 do 8.00 hod). Objednatel se tímto zavazuje nést všechny sankce, pokuty, resp. jakékoli jiné následky vyplývající z případného porušení (ze strany Objednatele a/nebo hostů) výše uvedených právních předpisů, resp. kterýchkoliv požadavků na bezpečný a řádný průběh akce včetně těch, jež budou v souvislosti s tím případně uloženy přímo poskytovateli. Smluvní strany se tedy výslovně dohodly, že případné finanční či jiné postihy vyplývající ze stížností třetích osob/orgánů státní a veřejné správy, případně uložené v souvislosti s konanou akcí dle této smlouvy, přejímá a nese v plné míře výhradně objednatel.
 7. Děti a mladiství nesmějí být ponecháni bez dozoru dospělých osob, a to ani ve společných prostorách, ani v chatce, ani v ostatních prostorech a prostranství objektu, zejména pak na sportovištích, dětských hřištích.
 8. Objednatel, resp. klienti, jsou oprávněni užívat pouze příslušné pronajaté prostory a prostranství objektu, a to výhradně ve sjednaném rozsahu a pouze po dobu stanovenou uzavřenou smlouvou.
 9. Bez výslovného souhlasu poskytovatele nesmí být v takto zpřístupněných prostorách, jakož ani venkovních a vnitřních sportovně relaxačních prostorách, instalována jakákoliv další technická a elektrická zařízení (např. instalace dodatečné ozvučovací techniky, kamerových systémů apod.) a nesmí být zasahováno do stávajících technických parametrů a vybavení prostor a venkovních prostranství.
 10. Objednatel, klienti ani ubytovaní hosté, nesmí v chatkách, společných prostorách, sportovních a relaxačních zařízeních nebo jakýchkoli jiných prostorách celého objektu provádět bez souhlasu poskytovatele jakékoliv změny úpravy, opravy, přemísťování vybavení apod. Objednatel, klienti ani ubytovaní hosté, nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě, dalších rozvodů a jiných zařízení objektu.
 11. Objednatel, klienti i ubytovaní hosté mají právo využít připojit svá elektronická zařízení pomocí kabelu či Wi-Fi k místní síti v chatkách i ve společných prostorách areálu. Objednatel, klienti i ubytovaní hosté nesmí využívat připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření sítě. Síť je chráněna vlastním firewallem a izolována virtuální sítí (VLAN); areál však nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači hosta. Areál doporučuje používat pro přístup k internetu vlastní firewall.
 12. V celém objektu vč. ubytovací části nesmí objednatel ani klienti bez předchozího výslovného povolení poskytovatele používat jakékoli vlastní elektrické spotřebiče, vyjma drobných spotřebičů sloužících k osobní hygieně, případně notebooků a nabíjecích adaptérů pro drobnou elektroniku, za podmínky odpovídajícího technického stavu a řádného použití.
 13. Objednatel odpovídá za dodržování bezpečného průběhu konané akce, zejména za patřičné usměrnění hostů, za dodržování požárních a veškerých ostatních právních předpisů ČR.
 14. Objednatel, jeho hosté a veškeré osoby účastnící se akce, tj. klienti, jsou povinni dodržovat zásady hygieny, čistoty a pořádku ve všech prostorách a prostranství, kam mají přístup, a šetrně nakládat s veškerým inventářem (vnitřním i venkovním) objektu.
 15. Objekt je nekuřácký včetně všech přilehlých prostor a sportovně relaxačních zařízení. Místa určená ke kouření jsou vyznačena. Mimo takto vyznačená místa je přísně zakázáno kouřit a odhazovat nedopalky. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo účtovat objednateli, klientovi i ubytovaným hostům částku ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za ohrožení požární bezpečnosti.
 16. V celém areálu objektu včetně přilehlých pozemků platí zákaz rozdělávání jakéhokoli otevřeného ohně (tj. otevřený oheň v jakékoli formě). Případná místa k rozdělání ohně (ohniště, grill stanoviště) je možné využít výhradně s předchozím výslovným souhlasem poskytovatele a pouze na k tomu výslovně vyhrazených místech.
 17. V celém areálu objektu včetně pozemků platí zákaz – a to mimo případy předchozího výslovného svolení poskytovatele – instalace, použití a vypouštění jakékoli zábavní a jiné pyrotechniky (tj. pyrotechniky v jakékoliv formě, zejména ohňostrojů, rachejtlí, petard, včetně umělého ohně apod., dále souhrnně jen „zábavní pyrotechnika“). Případné udělení svolení objednateli k použití zábavní pyrotechniky v rámci konané akce v areálu objektu včetně přilehlých pozemků nezbavuje objednatele k splnění následujících kumulativních podmínek
  1. v průběhu přípravy a použití zábavní pyrotechniky dodrží objednatel veškeré příslušné v tomto směru právní předpisy (včetně obecních vyhlášek a nařízení), jakož i dodrží veškerá související s tím platná omezení (zejména protipožární, hygienické a bezpečnostní předpisy, povinnost dodržovat noční klid aj.);
  2. objednatel předem splní veškeré související s tím formální povinnosti, zejména případnou ohlašovací a evidenční povinnost k použití zábavní pyrotechniky, dále zajistí podání příslušné žádosti ve vztahu k veškerým oprávněným v tomto směru orgánům a úřadům (obec, požární dozor apod.) o vydání povolení k použití zábavní pyrotechniky, vyplývají-li tyto povinnosti z právních předpisů účinných v čase a místě použití zábavní pyrotechniky;
  3. použití zábavní pyrotechniky bude realizováno pouze na předem určeném k tomuto poskytovatelem místě (tj. vyhrazené odpaliště), jež je podrobněji prostorově zaznačeno v mapce, kterou poskytovatel předá objednateli s udělovaným svolením;
  4. objednatel na svou výlučnou odpovědnost zajistí veškerá potřebná bezpečnostní opatření včetně zamezení přístupu dětí a veškerých ostatních nepovolaných osob i instalované zábavní pyrotechnice; objednatel současně zajistí, aby zábavní pyrotechniku obsluhovala pouze dostatečně poučená svéprávná osoba, je-li to nezbytné pak držitel příslušných k tomuto oprávnění;
  5. realizace programu zábavní pyrotechniky bude ukončena nejpozději před 22. hodinou;
  6. objednatel řádně uklidí veškerý vzniklý odpad z použité zábavní pyrotechniky, a to především v místě odpaliště, případně i na jiných místech znečištěných zábavní pyrotechnikou objednatel, v opačném případě bude objednateli doúčtován příslušný úklidový poplatek dle platného ceníku poskytovatele;

Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ nedodržení povinností souvisejících s případným použitím zábavní pyrotechniky, jež jsou zakotveny v předcházejících ustanoveních tohoto bodu VOP. Tím není dotčeno právo poskytovatele domáhat se po objednateli náhrady případné způsobené školy, dále též případné náhrady finančních či jiných postihů uložených v souvislosti s konanou akcí objednatele.

 1. Je zakázáno vyhazovat jakékoli předměty z oken a znečišťovat okolí objektu.
 2. Na veškerých venkovních pozemcích a prostranstvích (vč. zastřešených nebo vydlážděných venkovních prostor) objektu je zakázáno používat jakékoli vystřelovací papírové konfety, resp. party lafety, a znečišťovat vystřelenými papírky travní a okrasné porosty, jakékoliv další venkovní plochy objektu včetně příjezdových cest, užitkových ploch a vnitřních pěšin objektu.
 3. Psi a jiná zvířata mohou pobývat v areálu objektu nebo na přilehlých pozemcích až po výslovném schválení poskytovatele, a to na plnou odpovědnost objednatele a klientů, za úhradu po prokázání nezávadného zdravotního stavu zvířete. Je zakázáno vjíždění, resp. vodění koní po celém objektu.
 4. Parkování pro objednatele a klienty objektu je zajištěno výhradně na přilehlé a vyznačené parkovací ploše objektu. Nejedná se však o hlídané parkoviště, proto poskytovatel neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Je zakázáno parkování a odstavování kterýchkoli motorových dopravních prostředků na jiných místech než na vyhrazené pro tyto účely poskytovatelem parkovací ploše. Není přípustné jakékoliv vjíždění a parkování na travnatých plochách ani zpevněných pěšinách kdekoliv uvnitř areálu objektu.
 5. Není dovoleno znečišťovat a poškozovat jakékoliv plochy, stěny, sloupy, obklady apod. v rámci celého areálu objektu, a to jakoukoliv formou, zejména malováním (vč. kříd), natíráním, sprejováním, zatloukáním hřebíků a háčků, rytím apod., mimo vyhrazená k těmto účelům místa, a to jen s předchozím výslovným souhlasem poskytovatele. Malování křídami po dlažbě areálu objektu je přípustné pouze s předchozím souhlasem poskytovatele a výhradně křídami, jež pro tyto účely dodá poskytovatel, a to pouze na místech k tomuto vyhrazených.
 6. Jakákoliv hudební produkce v rámci veškerých venkovních prostranství objektu není přípustná. Ozvučení a hudební produkce v rámci vnitřních prostor objektu (zejména během konaných společenských událostí a oslav) může být realizována pouze s předchozím výslovným schválením poskytovatele a jeho akceptace obsahu i míry nazvučení takovéto hudební produkce, a to na plnou odpovědnost objednatel a klientů.
 7. Při objednání, resp. pořádání hudebního nebo jiného uměleckého programu nese objednatel plnou odpovědnost za dodržení veškerých právních předpisů s tím souvisejících, zejména předpisů z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví.
 8. V době od 22.00 do 8.00 hod jsou objednatel, klienti a veškeří ubytovaní hosté povinni bezpodmínečně dodržovat noční klid. V případech opakujících se incidentů rušení nočního klidu, hrubého nebo nemravného chování může být přistoupeno ze strany poskytovatele k okamžitému zrušení poskytovaných služeb (zejména ubytování dotyčného hosta), tj. k odstoupení od smlouvy bez náhrady.
 9. Pokud objednatel, klienti nebo kterýkoliv ubytovaný host pod vlivem alkoholu a omamných látek nebude skýtat záruku dodržování těchto VOP, ubytovacího řádu, provozních řádů nebo nočního klidu, může být této osobě zamezen vstup do objektu. Opakování této situace bude důvodem ukončení poskytovaných služeb takové osobě bez náhrady.
 10. Při onemocnění nebo zranění objednatele, klienta nebo kteréhokoliv ubytovaného hosta zajišťuje objekt poskytnutí základního ošetření a potřebné pomoci, eventuálně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené však hradí v celém rozsahu objednatel a příslušný klient.

III.

Ubytovací řád

 1. Veškeré ubytované osoby jsou povinny řídit se tímto ubytovacím řádem, rovněž i ustanoveními předchozích částí těchto VOP, dále pak vyvěšenými protipožárními směrnicemi, provozními řády jednotlivých zařízení, jakož i pokyny recepce a personálu hotelu a restaurace.
 2. Ubytovací služby objektu může využívat pouze taková osoba, která je za tímto účelem řádně přihlášena u poskytovatele. V rámci přihlašovací povinnosti je ubytovaná osoba povinna předložit platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, případně jiný formální osobní doklad, obsahující osobní údaje ubytovaného, sloužící k ověření totožnosti ubytovaného. Na základě jeho předložení a vyplnění registračního formuláře je host zapsán a ubytován.
 3. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákon. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele, ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy, jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
 4. Objekt vydá ubytovanému hostu ihned po přihlášení číslo chatky, tedy klíč od sjednaného chatky, a potřebné informace vedené s ubytováním hosta.
 5. V den příjezdu je chatka ubytovanému hostu k dispozici od 14.00 hodin. V den odjezdu je ubytovaný host povinen pokoj/apartmán řádně odhlásit a uvolněný odevzdat odpovědné osobě provozovatele (popř. recepci v restauraci) nejpozději do 11.00 hod. Pozdější uvolnění pokoje povoluje zaměstnanec recepce; je třeba o ně požádat nejméně jeden den předem. Za tuto službu je účtován poplatek.
 6. Snídaně nepodáváme.
 7. Veškeré ubytované osoby, resp. jejich návštěvy, jsou povinny dodržovat zásady hygieny, čistoty a pořádku ve všech prostorách, kam mají přístup, a šetrně nakládat s veškerým inventářem (vnitřním i venkovním) objektu.
 8. Host je povinen při příjezdu do areálu upozornit recepci na své případné zdravotní problémy (invalidita, poškození zraku, sluchu apod.). Tato informace může pomoci zabezpečit v případě potřeby lékařskou pomoc či snadnou evakuaci hostů v případě požáru či jiných vážných havárií.
 9. Užívání zařízení areálu je zakázáno osobám postiženým infekčními nemocemi.
 10. Veškeré vnitřní prostory a pokoje objektu jsou přísně nekuřácké včetně všech přilehlých prostranství a sportovně relaxačních zařízení. Vyhrazená místa ke kouření jsou vyznačena. Mimo takto vyznačená místa je přísně zakázáno kouřit a odhazovat nedopalky. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo účtovat hostům částku ve výši 10 000 Kč za ohrožení požární bezpečnosti a hloubkové čištění prostor.
 11. Při odchodu z kempu je ubytovaný povinen uzavřít veškerá okna, dveře, vodovodní uzávěry, zhasnout světla v chatce a jeho příslušenství.
 12. V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a je již rezervován pro jiného hosta, není areál povinen automaticky prodloužit jeho pobyt. Je-li volný jiná chatka, může jej hostovi nabídnout.
 13. Host může odstoupit od smlouvy o ubytování před uplynutím dohodnuté doby. Hotel si vyhrazuje právo účtovat na úhradu škody, která hotelu vznikne předčasným ukončením pobytu hosta, storno poplatky v plné výši pobytu nebo dle platných stornopodmínek. Stornopodmínky se nevztahují pouze na ubytovací služby, nýbrž na veškeré objednané služby.
 14. V případě ztráty klíčů je ubytovaný host povinen neprodleně ztrátu nahlásit odpovědné osobě provozovatele (popř. na recepci). Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíčů. Ubytovaný host je povinen předejít ztrátě klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v hotelu řádně ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč. Tím není dotčeno právo poskytovatele domáhat se náhrady případné způsobené škody.
 15. Cenné věci a větší finanční obnosy jsou ubytovaní hosté povinni ukládat do trezoru objektu. Areál nepřebírá odpovědnost za cenné věci, které si host neuložil do trezoru.
 16. Případné návštěvy v kempu musí ubytovaný hlásit na recepci.
 17. Ubytovaný host bez předchozího výslovného povolení poskytovatele nesmí používat jakékoliv vlastní elektrické spotřebiče, vyjma drobných spotřebičů sloužících k osobní hygieně, příp. notebooků a nabíjecích adaptérů pro drobnou elektroniku, za podmínky jejich odpovídajícího technického stavu a řádného použití.
 18. Z důvodu bezpečnosti mohou být společné i veřejné prostory a bar snímány kamerou. V souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou záznamy z kamery uchovávány nejdéle po dobu 3 dnů.
 19. Každý ubytovaný host je – mimo již výše uvedeného – zejména dále povinen:
  1. řádně uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku nebo uzavřené smlouvy,
  2. řádně užívat prostor určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, resp. konané akce, před ukončením pobytu, resp. akce uvést užívané prostory do původního stavu,
  3. chránit veškeré vybavení a zařízení objektu proti poškození,
  4. bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování, společných prostorách nebo na jiných částech budovy hotelu,
  5. bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil,
  6. uzamykat při odchodu veškeré vchodové dveře, včetně hlavních dveří vstupních do kempu.
 20. Host nesmí – mimo již výše uvedeného – bez souhlasu ubytovatele zejména:
  1. provádět jakékoliv podstatnější změny v prostorách určených k ubytování,
  2. odnášet jakékoliv vybavení a zařízení z pronajatých nebo společných prostor,
  3. přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě,
  4. neoprávněně přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování bez jejich řádné registrace,
  5. uvádět adresu objektu s prostory určenými k ubytování jako místo svého bydliště / podnikání,
  6. nosit v celém areálu objektu střelnou zbraň, střelivo, výbušniny nebo jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití,
  7. držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem,
  8. vnášet nebo vypouštět do objektu jakákoliv zvířata včetně domácích mazlíčků (zejm. psy, kočky, koně, hady, ještěrky, ptáky, křečky, jiné hlodavce apod.); ve výjimečných případech – vždy však s předchozím výslovným schválením poskytovatele – mohou v areálu objektu pobývat psi (za splnění veškerých veterinárních náležitostí s tím spojených, tj. zvíře musí být řádně očkované).

IV.

Reklamace, společná a závěrečná ustanovení

 1. Objednatel má právo na reklamaci, jestliže poskytovaná služba nebyla poskytnuta v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Reklamaci služeb poskytnutých poskytovatelem je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu v písemné formě u poskytovatele.
 2. Objednatel je zejména povinen veškeré svoje výhrady a připomínky neprodleně sdělit poskytovateli (tj. uplatnit ihned) tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě a tyto odstraněny. Opomene-li objednatel z vlastní viny poukázat na nedostatek, nemá nárok na slevu. Pokud by nebyla připomínka nebo závada (řádně a včas nahlášená objednatelem) odstraněna, je zapotřebí sepsat příslušný zápis a dohodu mezi oběma stranami.
 3. Případné stížnosti objednatele, klientů a ubytovaných hostů, reklamace a návrhy na zlepšení činnosti hotelu, přijímá vedení objektu, příp. recepce objektu.
 4. Uvedení osobních údajů objednatele, klientů a ubytovaných hostů (dále jen osobní údaje) ve smlouvě/ubytovacím formuláři je podmínkou pro splnění závazků poskytovatele vyplývající ze smlouvy. Osobní údaje budou zpracovány poskytovatelem, resp. jím pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu potřebnou ke splnění zákonných povinností poskytovatele.
 5. Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa (vč. elektronické) objednatele, klientů a ubytovaných hostů, budou dále použity pro zasílání obchodních nabídek poskytovatele, dokud s tím příslušný subjekt údajů nevysloví nesouhlas písemnou formou.
 6. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány poskytovatelem i zpracovatelem i manuálně, v elektronické i tištěné formě. Poskytnuté osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny zaměstnancům poskytovatele a pověřenému zpracovateli. Příslušná osoba má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoli písemnou formou odvolat.
 7. Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené těmito VOP a smlouvou se řídí platným právním řádem České republiky. Pro právní vztahy výslovně neupravené platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, tedy českého zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, jakož i tyto VOP, s jejichž obsahem byl objednatel, resp. ubytovaní hosté seznámeni a které tvoří součást smluvního vztahu.
 8. Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb, tj. vyplývající ze vzájemného smluvního vztahu, přímo ze smlouvy nebo na ni navazující, které by se smluvním stranám nepodařilo vyřešit vzájemným smírným jednáním, bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud na území České republiky dle sídla poskytovatele.
 9. Zahájením čerpání služeb (např. zahájením ubytování) objednatel, resp. ubytovaný host, potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP. Objednatel a ubytovaní hosté jsou povinni dodržovat ustanovení těchto VOP a souhlasí s plněním povinností, resp. uložením sankcí podle těchto VOP. V případě, že je objednatel, kterýkoliv klient nebo host poruší, má poskytovatel právo od sjednaných služeb odstoupit bez náhrady i před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit objednateli případné škody.
 10. Stížnosti a návrhy na zlepšení činnosti areálu přijímá vedení Beachparku Mlékojedy

Objednatel, klienti a ubytovaní hosté jsou povinni se bezpodmínečně řídit těmito VOP a dále i všemi provozními řády, směrnicemi a pokyny, které upravují provoz objektu, resp. jednotlivá sportovně relaxační a stravovací zařízení a související s tím chování klientů a návštěvníků, zejména v souvislosti s jejich bezpečností, hygienickými a požárními předpisy.

Tyto VOP se vztahují na každou smlouvu (o poskytnutí konferenčních, stravovacích a ubytovacích služeb v objektu mezi poskytovatelem a objednatelem rovněž i prostřednictvím internetových stránek nacházejících se na webové adrese www.beachparkmlekojedy.cz

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky VOP se nebudou vztahovat na již uzavřené smluvní vztahy.

Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení VOP a smlouvy nemá vliv na celkovou platnosti VOP a smlouvy, tedy veškerých ostatních a platných ustanovení.

Tyto VOP a ubytovací řád vstupují v platnost a účinnost dne 1. 2. 2021 a vztahují se na veškeré služby a zboží poskytované od tohoto data.

…………………………………………..

Divadelní bar s.r.o.

Karel Bezušek, jednatel